3 rzeczy, które powinieneś zrobić, zanim złożysz wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

3 rzeczy, które powinieneś zrobić, zanim złożysz wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Sprawy rozwodowe to bez wątpienia postępowania o szczególnie delikatnym charakterze, które wiążą się z wyjątkowo dużym ładunkiem emocjonalnym, angażując nie tylko małżonków, ale również członków ich rodziny i pozostałych bliskich. Rzecz komplikuje się tym bardziej, jeśli owocem zmierzającego do rozpadu związku małżeńskiego są dzieci. Wówczas istotną kwestią do rozstrzygnięcia okazuje się także opieka nad małoletnimi, co pociąga za sobą konieczność załatwienia wielu formalności, w tym zwykle sporządzenia wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem i alimenty. Sprawdź, o czym należy pamiętać jeszcze przed złożeniem takiego pisma. 

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem i alimenty – kluczowe informacje 

Najkorzystniejszą sytuacją, która pozwala na szybkie rozstrzygnięcie sprawy i ustanowienie sensownego konsensusu, jest ta, kiedy rodzice małoletniego dziecka potrafią dojść do porozumienia i wspólnie podjąć decyzję na temat wykonywania opieki nad pociechą. Biorąc pod uwagę fakt, że sprawie rozwodowej najczęściej towarzyszą silne emocje, niejednokrotnie może zdarzyć się jednak, że uzyskanie sprawiedliwego porozumienia i ugodowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem nastręczy pewnych trudności i będzie przyczynkiem do zaostrzenia konfliktu pomiędzy byłymi małżonkami. 

Sprawą uregulowania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie rodziców zajmuje się sąd okręgowy – w wyroku orzekającym rozwiązanie związku małżeńskiego pojawia się wówczas ustalenie dotyczące wykonywania opieki nad małoletnim. Sąd orzeka ponadto o dokładnej wysokości alimentów przyznanych dziecku i określa zasady sprawowania władzy rodzicielskiej. Kwestia uregulowania kontaktów z dzieckiem nie dotyczy jednak wyłącznie byłych małżonków. Może bowiem zdarzyć się, że dziecko pochodzi z niesformalizowanego związku – w takich sytuacjach wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem i alimenty należy skierować do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania sądu rejonowego, a konkretniej: wydziału rodzinnego i nieletnich. Podobnie należy postępować w przypadku, gdy sąd okręgowy orzekając o rozwodzie, nie orzekł o kontaktach z dzieckiem (np. dlatego że podczas sprawy rozwodowej kwestia ta nie była przedmiotem sporu między rodzicami, a w międzyczasie sytuacja uległa zmianie). 

Jak napisać wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem i alimenty? O tym musisz pamiętać

Sporządź poprawny wniosek 

Jeśli kwestię kontaktów z dzieckiem ustala sąd okręgowy prowadzący sprawę rozwodową, wniosek najpewniej znajdzie się w pozwie rozwodowym. Z kolei w sytuacji, gdy pismo to będzie rozpatrywane przez sąd rejonowy, należy pamiętać o tym, by sporządzić wniosek zgodnie z wymogami pisma procesowego, zawierając w nim m.in. oznaczenie sądu, do którego jest adresowany, oznaczenie uczestników sprawy wraz z ich miejscem zamieszkania i numerami PESEL, oznaczenie rodzaju pisma, a także dowody na poparcie wniosku. 

Dokładnie określ kontakty z dzieckiem

We wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy jednoznacznie opisać sposób, w jaki przewidujemy ich przebieg. W tym zakresie istnieje wiele możliwości, np. wnioskujący rodzic może wnieść o orzeczenie, że drugiemu z opiekunów prawnych dziecka będzie przysługiwało prawo do utrzymywania kontaktów z pociechą w wybrane weekendy, tygodnie ferii zimowych i wakacji itp. We wniosku należy ponadto dokładnie ustalić, gdzie będą odbywały się kontakty z małoletnim, a także sprecyzować kwestię kontaktów telefonicznych czy spotkań online. W szczególnych sytuacjach (np. w świetle przemocy domowej) rodzic sprawujący codzienną opiekę nad dzieckiem może wnieść wniosek o ograniczenie kontaktów z drugim opiekunem. 

Przygotuj uzasadnienie wniosku

To jedna z kluczowych części wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem i alimenty. Należy więc dobrze przemyśleć obraną linię argumentacyjną, przygotowując wiarygodne potwierdzenie na każde zawarte w piśmie twierdzenie. W tym celu niezbędny będzie także dokładny opis stanu faktycznego sprawy i sytuacji życiowej rodziców oraz dziecka.