Odszkodowanie za wypadek drogowy – kiedy nie da się odzyskać?

młot i książki prawnicze na stole

Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, który zawarł umowę odpowiedzialności cywilnej (OC). Obowiązek zgłoszenia doznanej szkody komunikacyjnej spoczywa jednak na osobie poszkodowanej, a cała procedura wiąże się z koniecznością spełniania określonych wymogów formalnych, do czego często przydaje się pomoc profesjonalnej kancelarii adwokackiej (odszkodowania). W jakich sytuacjach odzyskanie należnego odszkodowania za wypadek drogowy może być utrudnione lub całkowicie niemożliwe? Co warto wiedzieć na ten temat, aby skutecznie dochodzić własnych praw? Poniżej znajdziesz wyjaśnienie najważniejszych kwestii związanych z odszkodowaniami dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – w czym tkwi różnica?

Terminy zadośćuczynienie i odszkodowanie w potocznym zastosowaniu często bywają traktowane synonimicznie. Takie użycie tych wyrazów stanowi jednak sporą nieścisłość i w świetle prawniczych definicji funkcjonuje jako błąd. Główna różnica dotyczy rodzaju dobra prawnego, które zostało naruszone, np. w wyniku wypadku komunikacyjnego. Wobec tego zadośćuczynienie jest formą rekompensaty finansowej za wyrządzoną krzywdę, będącą szkodą niemajątkową. Natomiast odszkodowanie przysługuje osobom, które doznały szkody majątkowej – może ona dotyczyć zarówno szkody rzeczywistej (łac. damnum emergens), jak i utraconych korzyści (łac. lucrum cessans). 

Odszkodowanie za wypadek drogowy – najważniejsze informacje

Według obowiązujących zapisów Kodeksu cywilnego – ubezpieczyciel poprzez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zobowiązuje się do wypłacenia określonego w niej odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, za które odpowiedzialność ponosi ubezpieczający lub ubezpieczony. 

W przypadku odszkodowania za wypadek komunikacyjny zakres odpowiedzialności odszkodowawczej wobec ubezpieczyciela sprawcy kolizji drogowej jest bardzo szeroki. Odpowiedzialność tą można rozpatrywać na dwa sposoby: 

  • w zakresie szkód rzeczowych odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje: zwrot kosztów przywrócenia pojazdu poszkodowanego do stanu sprzed wypadku (wyjątkiem jest stwierdzenie tzw. szkody całkowitej, czyli kompletnego zniszczenia pojazdu, wobec którego przysługuje odszkodowanie w kwocie różnicy między wartością pojazdu wyliczoną na dzień szkody a wartością wraku), zwrot kosztów wynajmu auta zastępczego, zwrot kosztów holowania samochodu, zwrot kosztów rzeczy uszkodzonych w wyniku kolizji;
  • w zakresie szkód osobowych odpowiedzialność odszkodowawcza obejmuje: zwrot kosztów przebytego leczenia, rehabilitacji i opieki, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów dojazdów (np. do szpitala lub na rehabilitację), wyrównanie dochodów utraconych, renta (jeśli stwierdzono całkowitą lub częściową utratę zdolności do wykonywania pracy zarobkowej) oraz renta z tytułu zwiększonych potrzeb osoby poszkodowanej. 

Dlaczego warto zasięgnąć wsparcia kancelarii adwokackiej – odszkodowania?

Warto zaznaczyć, że zgłoszenie szkody komunikacyjnej spoczywa na osobie poszkodowanej. Należy dokonać tego w zakładzie ubezpieczeń, w którym sprawca posiada w dniu wypadku ważną polisę OC. W tego rodzaju sprawach pomocne okazuje się wsparcie profesjonalisty z kancelarii adwokackiej (odszkodowania). Zaangażowanie doświadczonego adwokata już na początkowym etapie sprawy, bezpośrednio po zajściu zdarzenia szkodowego, pozwoli w należyty sposób przygotować się do ewentualnego sporu z ubezpieczycielem sprawcy. Korzystając z usług profesjonalnego adwokata, można mieć bowiem pewność, że zgromadzona dokumentacja będzie zasadna i kompletna, skutecznie wykazując zasadność roszczenia. 

Co istotne, profesjonalna kancelaria adwokacka nie tylko zgłosi sprawę do ubezpieczyciela, ale również dopilnuje wszelkich formalności, jakie wystąpią podczas postępowania odszkodowawczego. Wsparcie adwokatów może okazać się niezbędne również w sytuacji nieuzyskania zasadnej i satysfakcjonującej kwoty świadczeń. Wówczas doświadczona kancelaria adwokacka (odszkodowania) profesjonalnie przeprowadzi sprawę przed sądem cywilnym. 

Odszkodowanie za wypadek drogowy – kiedy może być z tym problem?

W kontekście żądania odszkodowania za wypadek drogowy niezwykle ważna okazuje się kwestia przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z OC. Osoba poszkodowana ma bowiem ściśle określony czas na zgłoszenie ubezpieczycielowi swoich roszczeń odszkodowawczych. Po upływie tego terminu ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania (również przed sądem). 

Warto więc mieć na uwadze, że zgłoszenie szkody z OC sprawy – zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego – powinno nastąpić w ciągu max. 3 lat od dnia wypadku. Po tym czasie następuje bowiem przedawnienia roszczenia. Termin ten ulega wydłużeniu jedynie w przypadku, gdy szkoda powstała na skutek występku lub przestępstwa – wówczas poszkodowany ma aż 20 lat na zgłoszenie roszczenia. Termin ten liczy się, począwszy od dnia, w którym miało miejsce popełnienie przestępstwa. 

Co istotne, w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia ubezpieczyciel jest w obowiązku poinformować poszkodowanego o zarejestrowaniu szkody. Samo odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. W sytuacji, gdy nie udało się ustalić okoliczności niezbędnych do określenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości szkody – wówczas ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni, licząc od momentu, gdy potrzebne okoliczności zostały ustalone. Okres ten nie może jednak przekraczać 90 dni od dnia zgłoszenia – w przeciwnym wypadku sprawa o odszkodowanie może zostać skierowana do sądu w formie roszczenia o wypłatę należnego odszkodowania.