Home » اخترشناسی پایه by Jacqueline Mitton
اخترشناسی پایه Jacqueline Mitton

اخترشناسی پایه

Jacqueline Mitton

Published 1988
ISBN :
Paperback
200 pages
Enter the sum

 About the Book 

امروزه اخترشناسی مانند علوم دیگر، گسترهای بسیار وسیع یافته است و جهان اخترشناسان عظمتی باورنکردنی دارد. اخترشناسی پایه به زبان ساده، بنیادهای اخترشناسی امروز را توصیف میکند. خوانندگان نوجوان، با مطالعهٔ این کتاب، جهان پرعظمت را بهتر خواهند شناخت.درMore‫‫‫امروزه اخترشناسی مانند علوم دیگر، گستره‌ای بسیار وسیع یافته است و جهان اخترشناسان عظمتی باورنکردنی دارد. اخترشناسی پایه به زبان ساده، بنیادهای اخترشناسی امروز را توصیف می‌کند. خوانندگان نوجوان، با مطالعهٔ این کتاب، جهان پرعظمت را بهتر خواهند شناخت.در سراسر کتاب نکته‌هایی بر متن اصلی افزوده شده است. آنچه در حاشیهٔ صفحه‌ها آمده است از دشواری فهم بعضی از اصطلاح‌ها و مفاهیم می‌کاهد؛ مطالب خواندنی به بررسی تاریخی برخی از اکتشاف‌ها یا تئوری‌های مهم اخترشناسی می‌پردازد و فعالیت‌ها، راهنمایی برای ‫آزمایش و بررسی پدیده‌های نجومی با وسایلی ساده است.‫فهرست مطالب:پیشگفتارروز و شبرژهٔ شبانهٔ ستارگانفعالیت: عکسبرداری از حرکت ظاهری ستارگانسفر سالانهٔ زمینفعالیت: مدلی که مسیر ظاهری خورشید را در میان ستاره‌ها نشان می‌دهدفصلها و تقویمصورتهای فلکی و منطقة‌البرجخواندنی: قدر ستارگان، نام ستارگاننقشهٔ ستارگان برای بهار و تابستانصورتهای فلکی بهار و تابستاننقشهٔ ستارگان برای پاییز و زمستانصورتهای فلکی پاییز و زمستانخانوادهٔ خورشیدخواندنی: حرکت در منظومهٔ شمسیگرفت خورشیدزمین و ماهفعالیت: مطالعهٔ مکان هلالهای ماه در آسمانرصدخانه‌های بزرگتلسکوپهافعالیت: طرز ساختن تلسکوپ شکستیاخترشناسی در فضاخواندنی: عصر فضا‫خودآزمایی ۱سیارهٔ زمینعطاردخواندنی: اندازهٔ زمینکاوش ماهگودالها و دریاهای ماهسطح ماهزهرهخواندنی: اندازه‌گیری فاصلهٔ سیاره‌هامریخ سیارهٔ سرخرنگسطح مریخ‫مشتری و زحل: ۱‫مشتری و زحل: ۲خواندنی: پیدایش منظومهٔ شمسیدر انتهای منظومهٔ شمسیکمربند سیارکهادنباله‌دارهاشهابها: مهمانانی از فضا‫خودآزمایی ۲خورشید مالکهای روی خورشیدفعالیت: خورشید را چگونه مطالعه کنیم؟فعالیتهای سطح خورشیدستاره‌هاپیامی که نور ستارگان دارندفعالیت: نور چگونه تجزیه می‌شود؟ستارگان دوتایی و ستارگان متغیرفعالیت: مطالعهٔ دو ستارهٔ متغیرزندگی یک ستارهمرگ ستاره‌هاخواندنی: رده‌بندی ستارگانابرهای گاز میان ستارگانابرهای گاز و حیات‫خواندنی: آزمایشهایی دربارهٔ «منشاء حیات»راه شیریکهکشانهاخواندنی: کشف کهکشانهاخوشه‌های کهکشانهاخواندنی: کهکشانهای گروه محلیکهکشانهای انفجاریمعمای کوازارمنشاء جهانخواندنی: انبساط جهان‫خودآزمایی ۳