Home » อ่านตัวเองได้ ชนะง่ายทุกสนาม by Kelly McGonigal
อ่านตัวเองได้ ชนะง่ายทุกสนาม Kelly McGonigal

อ่านตัวเองได้ ชนะง่ายทุกสนาม

Kelly McGonigal

Published
ISBN :
Paperback
312 pages
Enter the sum

 About the Book 

ทามกลางหนังสือแนวพัฒนาตนเองทีไดรับความนิยมอยางสูงในปัจจุบัน ในปีทีผานมา The Willpower Instinct คือหนังสือทีสรางปรากฏการณทังในตลาดยุโรปและเอเชีย ถูกแปลมากกวา 10 ภาษา และติดอันดับหนังสือขายดีในหลายประเทศอยางรวดเรว (โดยเพิงฉลองยอดขายสองแสนเลมทีประเทศญีMoreท่ามกลางหนังสือแนวพัฒนาตนเองที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน ในปีที่ผ่านมา The Willpower Instinct คือหนังสือที่สร้างปรากฏการณ์ทั้งในตลาดยุโรปและเอเชีย ถูกแปลมากกว่า 10 ภาษา และติดอันดับหนังสือขายดีในหลายประเทศอย่างรวดเร็ว (โดยเพิ่งฉลองยอดขายสองแสนเล่มที่ประเทศญี่ปุ่น)อะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้หนังสือเล่มหนึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้อ่านทั่วโลก?คําตอบคือ เพราะหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนโดย Dr.Kelly McGonigal อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแพทย์สแตนฟอร์ด ผู้ได้รับการยอมรับบนเวทีโลก เนื้อหาในหนังสือถอดแบบมาจากหลักสูตร ‘วิทยาศาสตร์กับอํานาจจิต’ หลักสูตรอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งผสานวิทยาการใหม่ล่าสุดทั้งด้านจิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ การแพทย์ มาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมและอารมณ์ของมนุษย์ ไล่ตั้งแต่ความปรารถนา ความสุข ความหวัง ความอดทน ความกลัวและความกังวล ไปจนถึงสัญชาตญาณพื้นฐาน ได้แก่ ความหิวกระหาย และเซ็กส์แต่ละบทประกอบด้วยแนวคิดหลัก การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ทั้งอ่านง่าย สนุก และน่าตื่นเต้น อาทิ อะไรกระตุ้นให้คนหรือสัตว์ยอมทําทุกสิ่งตามที่คุณต้องการ การข่มความอยากหรือทําตามอําเภอใจ แบบไหนให้ผลดีกว่าในระยะยาว และจะดีกว่าไหม หากคุณสามารถเพิ่มพลังสมองแม้ในขณะนอนหลับ ตอนท้ายของแต่ละบท ยังมีแบบฝึกหัดให้คุณได้ตรวจสอบตนเองว่า สิ่งที่คุณทํากําลังนําคุณเข้าใกล้หรือออกห่างจากจุดหมายหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสําหรับทุกคนที่ต้องการเพิ่มพลังชีวิตและก้าวไปสู่จุดหมาย ไม่ว่าจุดหมายนั้นจะเป็น การก้าวข้ามความผิดพลาดในอดีต การประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน สร้างความมั่นคงทางการเงิน ดูแลสุขภาพ รักษาความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว หรือการพัฒนาตนให้เป็นคนที่ดีขึ้น เก่งขึ้น รับมือกับปัญหาได้มากขึ้นและเนื่องจากเนื้อหาทั้งหมดได้รับการพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์ มันจึงใช้ได้ผลกับมนุษย์ทุกคน รวมถึงคุณด้วย สํานักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวคิดในหนังสือจะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมตัวเอง และได้รับชัยชนะในทุกเส้นทางของสนามชีวิต เพราะเราเชื่อว่า ‘หนังสือดี เปลี่ยนชีวิตได้’