W jakich sytuacjach można uzyskać odroczenie kary pozbawienia wolności?

Kara pozbawienia wolności to bez wątpienia najcięższy gatunkowo wyrok, jaki przewiduje polskie prawo karne. Jej wykonanie powinno nastąpić niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia skazującego, ale istnieją od tej reguły nieliczne wyjątki. W jakich sytuacjach można ubiegać się o odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności? Na jaki okres można to zrobić i kiedy sąd obligatoryjnie musi zgodzić się na to rozwiązanie? Jak sporządzić wniosek w tej sprawie i czy potrzebny Ci do tego adwokat? Sprawy karne (Wrocław) to przecież jedne z najbardziej wymagających postępowań. Odpowiedzi na te ważne pytania znajdziesz w poniższym artykule. Sprawdź! 

Odroczenie kary pozbawienia wolności – co na ten temat powie Ci adwokat (sprawy karne Wrocław)?

Odroczenie kary pozbawienia wolności to rozwiązanie, o którym być może nie wszyscy dotąd słyszeli. Dzieje się tak dlatego, że nie jest to powszechna praktyka, a jedynie możliwość, z której można skorzystać pod warunkiem spełnienia precyzyjnie określonych wymogów. Przesłanki do przesunięcia terminu odbywania wyroku określane są przez przepisy kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z którym sąd ma prawo lub obowiązek do odroczenia kary pozbawienia wolności. Pierwsza sytuacja zachodzi w przypadku, gdy osoba skazana cierpi na chorobę psychiczną lub inne poważne schorzenie, które uniemożliwia odbycie wyroku. Wówczas konieczna jest opinia biegłego, a wykonanie kary odracza się do czasu ustania przeszkody. 

Innymi sytuacjami, gdy sąd ma prawo odroczyć karę pozbawienia wolności, są przypadki, gdy:

  • natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężki skutki – wówczas można przesunąć to maksymalnie na okres do jednego roku (wyjątkiem są kobiety ciężarne i osoby skazane, które samotnie sprawują opiekę nad dzieckiem – w takich sytuacjach sąd może zdecydować o odroczeniu wyroku nawet na okres 3 lat);
  • liczba osadzonych przebywających aktualnie w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów (w takich przypadkach można odroczyć ten wyrok maksymalnie na okres jednego roku). 

Warto dodać, że istnieją również przesłanki, w świetle których nie ma możliwości zastosowania odroczenia kary. Dotyczy to, m.in.:

  • skazanych za przestępstwa związanych z zastosowaniem przemocy lub próby jej użycia (np. rozboje czy pobicia);
  • recydywistów;
  • skazanych za przestępstwa seksualne (np. gwałt, pedofilia, kazirodztwo);
  • osób, które działają w zorganizowanej grupie przestępczej lub z popełnienia przestępstwa uczyniły stałe źródło dochodu;
  • osób, które dopuściły się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. 

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Aby efektywnie ubiegać się o odroczenie wykonania kary, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Adwokat sprawy karne Wrocław pomoże m.in. sporządzić odpowiedni wniosek, zawierający wiarygodne uzasadnienie. W argumentacji należy bowiem uprawdopodobnić istnienie okoliczności, które będą zasadną przesłanką do odroczenia kary. Do wniosku trzeba również dołączyć odpowiednią dokumentację. Dzięki wsparciu doświadczonego profesjonalisty z pewnością dużo łatwiej zgromadzisz wszelkie potrzebne dokumenty i zwiększysz tym samym swoje szanse na pomyślne rozpatrzenie wniosku przez sąd.